Төсөл хөтөлбөр


АРХАНГАЙ АЙМАГТ ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДААС  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ  ХЭРЭГЖҮҮЛЖ  БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 

- Швейцарийн хөгжлийн агентлагын “Ногоон алт” хөтөлбөр бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр явагдсан.

- Франц улсын ЖЕРЕС төрийн бус байгууллага нь “Хүлэмжийн тариалалт” төслийг байгууллагуудад хүлэмж барьж өгөөд тариалах ногооны үр, үрсэлгээ хийж, агрономич нь зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоогоор манай аймагт 30 гаруй бүлэгт хүлэмж барьж өгсөн.

- AVSF олон улсын байгууллага болон  Европын Холбооны санхүүжилтээр “IMPACT-МОНГОЛ  УЛСЫН ХӨДӨӨГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ  НЬ ”  төслийг Жэрэс байгууллагуудтай хамтран Архангай аймагт хэрэгжүүлхээр санамж бичиг байгуулан хэрэгжүүлхээр ажиллаж  байна. 

- Зах зээл ба  бэлчээрийн удирдлагын хөгжил  төсөл Архангай аймагт хөдөө аж  ахуйн чиглэлээр үйл  ажиллагаа явуулан ажиллаж байна.

- Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж  буй “Тогтвортой амьжиргаа 3” төсөл.