Төсөл хөтөлбөр


АРХАНГАЙ АЙМАГТ ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДААС  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ  ХЭРЭГЖҮҮЛЖ  БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 

- Швейцарийн хөгжлийн агентлагын “Ногоон алт” хөтөлбөр бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр явагдсан.

- Франц улсын ЖЕРЕС төрийн бус байгууллага нь “Хүлэмжийн тариалалт” төслийг байгууллагуудад хүлэмж барьж өгөөд тариалах ногооны үр, үрсэлгээ хийж, агрономич нь зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоогоор манай аймагт 30 гаруй бүлэгт хүлэмж барьж өгсөн.

- AVSF олон улсын байгууллага болон  Европын Холбооны санхүүжилтээр “IMPACT-МОНГОЛ  УЛСЫН ХӨДӨӨГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ  НЬ ”  төслийг Жэрэс байгууллагуудтай хамтран Архангай аймагт хэрэгжүүлхээр санамж бичиг байгуулан хэрэгжүүлхээр ажиллаж  байна. 

- Зах зээл ба  бэлчээрийн удирдлагын хөгжил  төсөл Архангай аймагт хөдөө аж  ахуйн чиглэлээр үйл  ажиллагаа явуулан ажиллаж байна.

- Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон Сангийн яам хамтран хэрэгжүүлж  буй “Тогтвортой амьжиргаа 3” төсөл.

              2021 оны ... сарын ... өдрийн ... тоот албан бичгийн хавсралт №1
             
                 
      Орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн жагсаалт   
       
                 
Төсөл хэрэгжиж буй сумын нэр Хамтран хэрэгжүүлж буй улсын нэр Хамтран хэрэгжүүлж буй гадаад байгууллагын нэр Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн нэр Төсөл эхэлсэн хугацаа Төсөл дуусах хугацаа Хэрэгжилтийн явц /хувиар/ Төсөл хөтөлбөр хариуцагч
1 Хайрхан Нэгдсэн Үндэсний байгууллага НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтийг хангах нь төсөл 2018 2025 40% Б.Нямсүрэн
2 Хайрхан Нэгдсэн Үндэсний байгууллага НҮБ-ын ХХААХОУСан Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага нэмэлт санхүүжилт төсөл 2018 2023 70% Н.Отгонбаяр
3 Батцэнгэл сум Нэгдсэн Үндэсний байгууллага НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтийг хангах нь төсөл 2019 2025 20% Б.Мягмарнаран
4 Булган сум Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улс Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг Монголын экологийн цагдаа: Дэлхийн стандартыг хэрэгжүүлэх нь 2021.07.01 2024.03.31 5% Лондонгийн амьтан судлалын хүрээлэнгийн Монгол дахь төлөөллийн газар
5 Жаргалант сум Олон усын төслийн байгууллага Жерес, хэл хязгааргүй малын эмч ба агрономич, МОНЭС Импакт 2020 2022 80%  
6 Аймгийн ЗДТГ ХОСБ НҮБ-ын харьяа, НҮБ-ын гишүүн улсууд болон АНУ-ын Нью-Иорк хотод байрлах төв удирдлага хамтран байгуулсан засгийн газар хоорондын байгууллага Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр Архангай аймгийн Нүүдлийн соёл, аялал жуулчлалын олон улсын төв болгон хөгжүүлэх төлөвлөгөө /2019-2030 он/ дунд хугацааны хөтөлбөрийн техник, эдийн засгийн үзүүлэлт, маршрут гаргах 2021.07.10 2022 20% Ч.Отгонжаргал
7 Өгийнуур сум Бүгд найрамдах Солонгос улс Ногоон Ази төрийн бус байгууллага Иргэдийн төгөл ойжуулалтын талбай 2014 2022 80% Б.Тайван / талбайн ахлагч/
8 Өлзийт сум Даян дэлхийн байгаль орчны сан БОАЖЯ, ХХААХҮЯ НҮБХХ Унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтийг хангах нь төсөл /enshure/ 2019 2025   Д.Пүрэв-Очир
9 Өндөр-Улаан сум Франц Жерес олон улсын байгууллага Уур амьсгалыг даван туулах орон нутгийн хөтөлбөр 2019.11.01 2022.10.31 60% Б.Оюунтуяа Жэрэс ОУБ-ын ажилтан
10 Тариат сум Солонгос Соёл, Хөдөө аж ахуйн төсөл Хүлэмж 2022 2023   Тариат сумын ЗДТГ
11 Тариат сум Тайвань Гэр бүл хүүхдийн төлөө сан Дотуур байр, цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл, тоглоом 2021 2021 100% Тариат сумын ЗДТГ
12 Тариат сум АНУ АНУ-ын элчин сайдын яам, Альяскын цэргийн тойргийн санхүүжилтээр 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2022 2023   Тариат сумын ЗДТГ
13 Тариат сум Япон Япон улсын ЗГ, Өвсний үндэс төсөл Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл 2022 2023   Тариат сумын ЗДТГ
14 Тариат сум Япон ЯХИС-гийн Эрүүл мэндийг дэмжигч Дэнан төсөл 2010 2021 100% Эрүүл мэндийн төв
15 Тариат сум Швейцарь Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2015 2021 100% Тариат сумын ЕБС
16 Аймгийн татварын хэлтэс Япон ЖАЙКА Татварын шинэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах татварын албаны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл 2021.06.10 2021.11.30 80% Татварын ерөнхий газар
17 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Даян дэлхийн байгаль хамгаалах сан Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтийг хангах нь төсөл 2019.05 2025.09   БОАЖЯ, Аймгийн ЗДТГ
18 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв Азийн хөгжлийн банк АСЕМ Усны засаглалыг шинэлэг арга замаар бэхжүүлэх нь 2018.01 2022.06 80% БОАЖЯ, УЦУСМХ Д.Одсүрэн
19 Цэцэрлэг сум Европын холбоо, Франц улс Хил хязгааргүй малын эмч ба агрономчид, Жерес Хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендерийн эрх тэгш оролцоог хангах нь /IMPACT/ 2019.11 2022.11 70% "Шинэ зуун хонгорж" хоршоо, Цэцэрлэг сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл
20 Чулуут сум Япон улс Хүүхдийг ивээх сан Хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх 2018.06 2022.08 90% Японы "Хүүхдийг ивээх сан"
21 Эрдэнэбулган сум Япон улс Хүүхдийг ивээх сан Жайка-2 төсөл 2018 2022 80% ЭБ сумын 4-р багийн хамтарсан баг
22 Эрдэнэбулган сум Швейцарь Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Дотоодын шилжин суурьшигчдын эмзэг байдлыг хязгаарлах нь төсөл 2021.06.01 2021.1 100% Нар сар оюу ТББ, ЭБСумын 4-р баг
23 Эрдэнэбулган сум Герман Дэлхийн зөн Германы хөрөнгө оруулалтаар  Малжуулах хургатай хонь төсөл 2021.07 2021.1 100% Дэлхийн зөн ОУБ-ын Архангай аймгийн хөтөлбөр зохицуулагч Д.Хасанчимэг
24 Эрдэнэбулган сум Солонгос Дэлхийн зөн Солонгосын хөрөнгө оруулалтаар Эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх нь төсөл 2021.06 2021.1 100% Дэлхийн зөн ОУБ-ын Архангай аймгийн хөтөлбөр зохицуулагч Д.Хасанчимэг
25 Эрдэнэбулган сум Хонгконг  Дэлхийн зөн Хонгконгын хөрөнгө оруулалтаар Залуу өрхийг дэмжих "Өрхийн хөгжил" төсөл 2020 2021 90% Дэлхийн зөн ОУБ-ын Архангай аймгийн хөтөлбөр зохицуулагч Д.Хасанчимэг
26 Эрдэнэбулган сум Финланд Финландын ЗГ Иргэний нийгмийг бэхжүүлснээр орон нутгийн иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх нь төсөл 2021 2024 85% "Тэгш тусгал" ТББ-ын Архангай аймаг дахь салбар М.Анхтуяа
27 Эрдэнэбулган сум Франц Жерес, хэл хязгааргүй малын эмч ба агрономич, МОНЭС Импакт төсөл 2019 2022 80% Треза
28 Эрдэнэмандал сум Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага Enshure Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтийг хангах нь төсөл 2019 2025 30-40% Б.Батсүх
29 Эрдэнэмандал сум Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага IFAD Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил 2018.10.15 2023.09.15 80% А.Алтаншагай
30 Эрдэнэмандал сум Япон улс Денап Хүүхдийг ивээх сан 2015 хугацаагүй 100% З.Мөнхзул